Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2011

Żegnam. zagracałam moją, tę tutaj, pierwszą zupę równo siedem miesięcy, od stycznia. nadszedł już czas na zmianę konta. było mi miło, nie wątpię, że do części z was jeszcze zawitam, gdy tylko urządzę się w nowym miejscu

August 15 2011

1790 9ccc 500
Tags: ladies
Reposted fromkarioszka karioszka viaagta13 agta13
6570 a99d
Tags: want
Reposted fromovvlsome ovvlsome viaagta13 agta13
4619 654b
Tags: stunning
Reposted fromtayfun tayfun vianoperfection noperfection
8515 ed68
Tags: guys
8784 b8c5
Tags: gaga
Reposted fromRedPenny RedPenny viaelektronowy elektronowy
Reposted fromfrisi frisi vianikotyna nikotyna
7000 536d
Reposted fromfourstrings fourstrings viasoadysta soadysta
8880 d929
9101 b133
Reposted fromtelewizja telewizja viadziadekmroz dziadekmroz
9904 120e
8919 9723
Tags: stunning
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
9856 98ad 500
Tasmania
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

August 14 2011

9811 6a71 500
9984 4901 500
0018 e576 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl